Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

JK4you, s.r.o., se sídlem: Chudčická 23, Brno - Žebětín 641 00, IČ:09633430, (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky").

Článek I - Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím (fyzickou nebo právnickou osobou) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávajícím je: JK4you, s.r.o., se sídlem: Chudčická 23, Žebětín 641 00, IČ 096 33 430
 3. Prodávajícím je také osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet.
 4. Prodávající je zároveň i: a) provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (dále jen "internetový obchod" nebo také jen "eshop"). b) provozovatelem informačního systému / informačních systémů ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jen GDPR.
 5. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a potvrdila také seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 6. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Spotřebitelem není firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemají také nárok na vrácení zboží bez udání důvodu ani odstoupení od smlouvy.
 7. Spotřebitelem nejsou ani fyzické osoby, které nakupují zboží pro výkon svého povolání.
 8. Smlouvu uzavřenou na dálku zákonodárce definoval jako smlouvu mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednanou a uzavřenou výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu.
 9. Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory prodávajícího je definována jako smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem.
 10. uzavřená za současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele na místě, které není provozním prostorem prodávajícího,
 11. na jejíž uzavření dal návrh prodávajícímu spotřebitel na místě, které není provozním prostorem prodávajícího,
 12. uzavřená v provozních prostorách prodávajícího nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bezprostředně po individuálním a osobním oslovení spotřebitele prodávajícím na místě, které není provozním prostorem prodávajícího, nebo
 13. uzavřená během prodejní akce nebo v souvislosti s ní.
 14. Provozní prostory jsou definovány jako provozovna nebo jiný prostor, kde prodávající obvykle vykonává svou podnikatelskou činnost nebo povolání.
 15. Smlouvou, jejímž předmětem je prodej zboží, se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli smlouva, a) na základě které spotřebitel nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva a smlouva o dílo, nebo b) jejímž předmětem je prodej zboží i poskytnutí služby.
 16. Pokud se smlouva uzavřená na dálku, na základě které je spotřebitel zavázán k peněžnímu plnění, uzavírá elektronickými prostředky, prodávající je povinen bezprostředně před odesláním objednávky spotřebitele znovu výslovně, jednoznačně a srozumitelně informovat o: • hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě, • celkové ceně zboží nebo služby včetně všech nákladů, • délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou, a pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i o podmínkách vypovězení smlouvy, a • minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, jestliže ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek. Toto ustanovení ukládající prodávajícímu opětovnou informační povinnost má sloužit k tomu, aby si spotřebitel před dokončením své objednávky důkladně přečetl podstatné informace a mohl se tak uváženě rozhodnout o koupi zboží, resp. služby.
 17. Doplňkovou smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě získává spotřebitel zboží nebo mu je poskytnuta služba, která souvisí s předmětem smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, je-li zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody a při jejím uzavírání bylo možné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, že spotřebitel po zániku smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího nebude mít zájem na plnění povinností z této smlouvy.
 18. Dohodou o předplatném se pro účely tohoto zákona rozumí smlouva, kterou se prodávající zavazuje dodávat spotřebiteli v určených intervalech objednané zboží nebo poskytovat službu během předplaceného období a spotřebitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku nebo poskytnutí služby cenu za příslušné časové období.
 19. Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslán objednávkový formulář zpracovaný systémem obchodu prodávajícího. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje i telefonická objednávka, nebo objednávka zaslána emailem.
 20. Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi a o objednaném produktu nebo službě. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje faktura na úhradu kupní ceny. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale provede objednávku telefonicky nebo zasláním emailu, prodávající zašle kupujícímu cenovou nabídku emailem nebo jiným způsobem, na kterém se sjednají.
 21. Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky s povinností platby kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást každé smlouvy a jsou stále přístupné v příslušné sekci na webové stránce prodávajícího.
 22. Trvanlivým nosičem se pro účely tohoto zákona rozumí prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo prodávajícímu uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujícím jejich použití v budoucnu na časové období odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje nezměněné reprodukci uložených informací, zejména papír, e-mail, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta, pevný disk počítače.
 23. Elektronickým obsahem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí data vytvořená a poskytnuté v elektronické podobě, zejména počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa nebo texty.
 24. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb. zákon o ochraně spotřebitele.

Článek II - Dotaz produktu - uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, nebo pokud se smlouva uzavírá na základě objednávky spotřebitele, před tím, než spotřebitel odešle objednávku, jasně a srozumitelně oznámí spotřebiteli: • hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě, • obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná, • telefonní číslo prodávajícího a další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, • adresu prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná, na níž může spotřebitel uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, pokud se tato adresa liší od adresy uvedené v písmenu b), • celkovou cenu zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všechny ostatní daně nebo pokud z povahy zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být účtovány takové náklady nebo poplatky; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo dohodu o předplatném, prodávající informuje spotřebitele o celkové ceně za zúčtovací období, a pokud tuto cenu nelze určit předem, o způsobu, jakým se vypočítá, • cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které lze využít pro účely uzavření smlouvy, pokud jde o číslo služby se zvýšenou sazbou, • platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, do níž se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů, • informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatnění práva odstoupit od smlouvy; prodávající zároveň poskytne spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy • informaci o tom, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle ust. § 1820 odst. 1, písm. g), o.z. a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím PPL, • informaci o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle ust. § 1820 odst. 1, písm. h), o.z., • informaci o tom, že spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, případně informaci o okolnostech, za nichž spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, • poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu, • informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, jak stanoví obecný předpis, jsou-li výrobcem nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných spotřebitelům po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje, • informaci o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit nebo získat jejich znění, • informaci o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy, • informaci o minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, jestliže ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek, • informaci o povinnosti spotřebitele zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek, • informaci o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné, • informaci o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné, • informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; prodávající zároveň uvede na svém webovém sídle odkaz na platformu alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.
 2. Elektronická objednávka produktů uskutečněna formou vyplněného objednávkového formuláře a následná úhrada kupní ceny ve smyslu vygenerované faktury je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.
 3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí stejně zaslání cenové nabídky vyhotovené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným potvrzením cenové nabídky kupujícím, i elektronickou formou.
 4. K akceptaci objednávky produktů ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení uzavření kupní smlouvy, ve smyslu ust. § 1827 odst. 1), o.z.,
 5. V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře "objednávka", je kupující povinen, v objednávce zvoleným způsobem, zvolit formu úhrady kupní ceny a následně zaplatit prodávajícímu kupní cenu, v opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy. Prodávající tímto zároveň informuje kupujícího (zákazníka) a kupující (zákazník) bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 6. V případě telefonické nebo emailové objednávky, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu (i elektronicky). Po připsání platby na účet prodávajícího, prodávající informuje kupujícího, že produkt bude odeslán na kupujícím uvedenou adresu.
 7. Smlouva uzavřená na dálku je spotřebitelskou smlouvou, která je uzavřena mezi podnikem a spotřebitelem, přičemž spotřebitel má možnost se seznámit s obsahem smlouvy, ale nemá možnost ovlivnit její obsah.
 8. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.

Článek III - Kupní cena a platební podmínky

 1. Cena produktů nebo služeb objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "kupní cena") je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka. V případě objednávky ve smyslu Článek II odst. 6, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku elektronicky, nebo v případě vzájemné dohody i poštou.
 2. Cena produktů nebo služeb se může změnit z důvodů zcela zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží nebo služby zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na předmětném e-shopu u zboží. Kupující i prodávající jsou oprávněni zrušit objednávku resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží nebo služby), pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.
 3. Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoliv časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, kupní cena vygenerována v případě konkrétní objednávky se po její úhradě, ve lhůtě splatnosti, již nemění.
 4. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího (nebo při platbě v hotovosti momentem hotovostní úhrady, resp. Její potvrzení vystavením stvrzenky)
 5. Způsob zaplacení kupní ceny (platební forma) a celkových nákladů souvisejících se samotnou objednávkou a doručením zboží (způsob placení zvolí kupující v procesu objednávání zboží na internetových stránkách nákupního portálu) je uveden v objednávkovém formuláři s celkovým vyčíslením nákladů.
 6. Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo vygenerované faktury. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol, při platbě, má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená. Kupující může být v prodlení s plněním povinnosti zaplatit. Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy, ani další náklady spojené s dodáním produktů.
 7. Splatnost kupní ceny: po zvolení způsobu zaplacení kupní ceny, prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonicky nebo elektronicky, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu před samotným převzetím zboží, s výjimkou zvláštní dohody mezi prodávajícím a kupujícím, kterou prodávající jednoznačně písemně (nebo elektronicky) potvrdí kupujícímu, po provedení objednávky. Při kupujícím zvolené hotovostní úhradě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a další vyčísleny poplatky (např. Poplatek za dopravu), Tj celkovou vyčíslenou cenu, nejpozději při doručení zboží nebo služby kupujícímu (i prostřednictvím přepravní společnosti).
 8. Kupující je zároveň oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako záloha na kupní cenu a další vyčíslené náklady, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy).
 9. Cena za dobírku: • cena za dobírku není zahrnuta v kupní ceně zboží nebo služby a bude vyčíslena v objednávkovém formuláři a ve vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit jejich spolu s kupní cenou. • prodávající je však oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu (výšku) celkové objednávky, při které kupující již neplatí cenu za dobírku. Skutečnost placení nebo neplacení ceny za dobírku kupujícím se zobrazí v objednávce na web stránce předmětného internetového obchodu a při každém odděleně vytvořené objednávce se hodnota (výška) celkové objednávky může lišit. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu za dobírku. Na uzavření kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

Jiné poplatky: • výše kupní ceny zboží, včetně všech dodatečných poplatků (např. Spojených s formou platby a formou doručení zboží), jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a to před samotným provedením objednávky. • prodávající je však oprávněn každou objednávku posuzovat individuálně a jednostranně dle vlastního uvážení interně určit objednávku, při které kupující, kromě kupní ceny za zboží, již neplatí žádné dodatečné náklady v souvislosti se způsobem úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ze strany prodávajícího. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

 1. Platba za zboží nebo službu předem: Prodávající může požadovat platbu za zboží nebo službu předem: (na základě vystavené zálohové faktury převodem na bankovní účet) • za zboží nebo službu, který (á) se odesílá do zahraničí (na základě vystavené zálohové faktury převodem na bankovní účet) • při objednávce zboží nebo služby, který (á) není skladem nebo je vyráběn (á) pouze na objednávku, může být požadována zálohová platba předem a to ve výši 100% z ceny zboží nebo služby. Pokud je objednávka během procesu výroby zrušena / stornována, zálohová platba propadá ve prospěch prodávajícího, který nese náklady na výrobu objednaného zboží. (Zálohová platba je požadována na základě vystavené zálohové faktury).
 2. Základním platidlem za zboží nebo službu je měna česká koruna, zkratka Kč,-.
 3. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Prodávající neodpovídá za částku těchto nebo obdobných poplatků s tím souvisejících.
 4. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající neodpovídá za částku těchto nebo obdobných poplatků s tím souvisejících.
 5. Prodávající může na webové stránce vytvořit příležitost (možnou formu), jejímž prostřednictvím kupující může získat slevu (v%) na celkové zakoupené zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat vznik, zánik a podmínky možného způsobu (formy) získání takové slevy. Na uzavření kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

Článek IV- Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě a v případě kupujícího ve smyslu Článek I odst. 5 i spolu s písemným stejnopisem těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud je již nedodal dříve spolu s daňovými doklady vztahujícími se k produktu a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro daný produkt. V případě, že písemné vyhotovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebylo kupujícímu ve smyslu Článek I odst. 5 dodané s produktem, je kupující povinen písemně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převzetí produktu, v opačném případě se předpokládá, že povinnost prodávajícího dodat písemný stejnopis těchto Všeobecných obchodních podmínek byla řádně splněna.
 2. Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém jsou mu doručovány. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 7-30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva postupem podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a výhradně osobě, jež je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu není možné bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo území EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby všemi vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. V případě speciální požadavky se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, které budou oznámeny kupujícímu elektronicky.
 4. Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 kalendářních dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění . Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.
 5. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 6. Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně pověřené osobě ke stažení produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).
 7. Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně pověřené osobě ke stažení produktu), resp. jeho předáním prvnímu přepravci na přepravu.
 8. Prodávající informuje kupujícího, že si vyhrazuje právo dodat objednané zboží (v počtu více než 2ks) i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).
 9. Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalený. Kupující svým podpisem na přepravním / dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky.
 10. Při osobním odběru v případě viditelného poškození produktu, případně zjistitelných vad, je kupující oprávněn nepřevzít produkt. Převzetím produktu se má za to, že tento neměl vady zjistitelné při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním / dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí jde-li o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí jde-li o vady skryté. Všechny později oznámené vady a poškození resp. reklamace dodaného množství a kvality produktu nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.
 11. Spolu s dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém médiu.

Článek V- Převzetí zboží

 1. Prodávající, přepravní společnost je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující zároveň souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v době oznámeného dodání zboží.
 2. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce.
 3. Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly.
 4. Pokud kupující nepřevezme produkt, prodávající ho uloží ve svém provozu nebo na adrese sídla společnosti a písemně vyzve kupujícího na jeho vyzvednutí. V případě, že kupující nevyzvedne produkt ani do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši, která odpovídá kupní ceně produktu včetně přepravního. Nárok na další náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku porušení povinnosti kupujícího převzít produkt, jakož i nárok na náhradu škody, tím není dotčen. Uplynutím lhůty pro dodatečné převzetí produktu, smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím zaniká.
 5. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kující jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné osoby. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku, přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kující dnem kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručování.
 6. Při převzetí zboží je kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků / zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně, nejpozději do 12 hodin elektronicky oznámit prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokladu vyznačit všechny zjevné poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky o neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce / doručovatele nepřevzít.
 7. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušena. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 24 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazní neprokáže opak.

Článek VI – Přepravní náklady

 1. Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží nebo služby. Tyto budou vyčísleny v objednávkovém formuláři a ve vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit jejich spolu s kupní cenou.
 2. U zásilek do zahraničí jsou ceny za dopravu vypočítávány individuálně dle požadavku na přepravce a způsob doručení.
 3. Přepravní zdarma: Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu nebo charakter objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce nebo na web stránce internetového obchodu. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu nebo charakter objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

Článek VII - Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy má podle zákona pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osobám, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 2. Zákonný nárok na vrácení zboží bez udání důvodu vzniká pouze tehdy, kdy spotřebitel (kupující) zakoupil zboží prostřednictvím: • smlouvy uzavřené na dálku (smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuté a uzavřené výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu) • smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřená za současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele na místě, které není obchodními prostorami prodávajícího; smlouvy na jejímž uzavření dal návrh prodávajícímu spotřebitel na místě, které není obchodními prostorami prodávajícího; smlouvy uzavřené v provozních prostorách prodávajícího nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bezprostředně po individuálním a osobním oslovení spotřebitele prodávajícím na místě, které není provozním prostorem prodávajícího nebo smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní).
 3. Informace ohledně možnosti (práva) odstoupení od kupní smlouvy: Spotřebitel může odstoupit, od kupní smlouvy, i bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne od kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme produkt, tj tato lhůta skončí po 14 dnech od převzetí zboží. Pokud však konec tohoto období připadne na den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Firemní zákazníci však nemají nárok na vrácení zboží bez udání důvodu, tj nemají právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 4. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel informuje prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající. Vzorový formulář oznámení o odstoupení od smlouvy je také k dispozici na webové stránce prodávajícího nebo spotřebiteli v případě vyžádání bude odeslán e-mailem nebo poštou.
 5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle (odešle) oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději v 14. den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet, resp. pokud konec tohoto období připadne na den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.
 6. Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží ke spotřebiteli. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme prodávající. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použili při platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 7. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
 8. Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy: • Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. • Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. • Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. • Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího zboží bylo dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět prodávajícímu poštou, prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle odstavce 1. • Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 9. Při odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží.
 10. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 11. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva tak pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky apod.
 12. Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících - podnikatelských subjektů se uplatňují zákonné podmínky upravené v občanském zákoníku.
 13. Objednávku může kupující zrušit nejpozději v den expedice zboží ze skladu, a to telefonicky nebo emailem. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a na webové stránce prodávajícího.
 14. Prodávající doporučuje (avšak nepřikazuje) kupujícímu, aby vrácené zboží odesílá doporučeně a takovou zásilku si i pojistil.
 15. Kupující má právo zboží rozbalit a odzkoušet, aby zjistil jeho vlastnosti a funkčnost. Pokud je zboží poškozené, rozbité nebo nefunkční, tehdy je již kupující za takové snížení hodnoty zboží odpovědný.
 16. Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy: Adresa: JK Fashion(komerční prostory), Říčanská 19, Brno 635 00, ČR, email: fashion@jkfashion.cz, tel .: +420 773 46 00 73. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby, • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele
 17. Upozornění: Žádný právní předpis nepřiznává spotřebiteli nárok na bezdůvodné vrácení zboží, zakoupeného v tzv. kamenném obchodě (provozovně). Pokud prodávající takovou možnost (případně možnost výměny zboží za jiné zboží) spotřebiteli nabízí, činí tak nad rámec svých povinností. Nárok na bezdůvodné vrácení nebo výměnu zboží není právně vymahatelný. Při klasické formě prodeje (v kamenné provozu) obecně platí: Pokud zakoupené zboží nevyhovuje, ať už velikostí, tvarem, cenou, barvou nebo jde o nevhodný výběr dárku, zdvojování ..., nejedná se o vadu výrobku. Kupující nemá právo vynucovat od prodávajícího výměnu zboží nebo vrácení peněz, pokud výrobek nemá vady. Žádný právní předpis nestanoví prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu peníze nebo poskytnout výměnu za jiné zboží, pokud jde o bezvadný výrobek. Záleží jen na vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím a ochotě prodávajícího vyhovět spotřebiteli. To, že někteří prodávající, poskytují výhodu možnosti vrácení zboží do určitých dnů od zakoupení výrobku, je pouze v rámci jejich obchodní politiky a tehdy si podmínky stanovují sami (počet dní, výměna za poukázky, nákupní kredit, výměna za jiné zboží, originál balení, původní visačky ...) za jiný případ se považuje, pokud prodávající možnost vrácení výrobku nebo možnost výměny za jiný zboží deklaruje "veřejným příslibem" písemně nápisem v prodejně nebo ve všeobecných obchodních podmínkách. Tehdy je povinen dodržovat jím stanovené podmínky. Spotřebitel by se měl vždy ještě před koupí výrobku v "kamenné provozu" u prodávajícího informovat na možnost vrácení zboží, případně, zda výměnu zboží prodávající umožňuje a za jakých podmínek. Zákonné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (do 14 dnů) je možné u smluv uzavřených na dálku nebo u smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodávajícího. V případě, že zakoupený výrobek vykazuje vadu, během běhu záruční doby má kupující právo uplatnit řádnou reklamaci. Postup při uplatnění a vyřízení reklamace upravují příslušné právní předpisy České republiky.
 18. Kupující odpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktů.
 19. V případě, že prodávající zjistí při zpracovávání objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, případně s jinými zákonnými rozpory, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem. Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.
 20. Prodávající je také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží kupujícím. O odstoupení je však Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce. Před odstoupením je Prodávající oprávněn nabídnout kupujícímu náhradní plnění. Kupující má právo náhradní plnění odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy.
 21. Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží nebo služby ze strany kupujícího. V případě kupující - podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady zboží nebo služby a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Občanského zákoníku.
 22. V případě vrácení zboží nebo služby s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo vrácení kupní ceny. Pokud jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující nárok odstoupit od smlouvy. Po dohodě smluvních stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad. Poškozené, nebo vadné zboží musí být kompletní.
 23. Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně použijí pro podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího.
 24. Prodávající informuje (kupující) zákazníky o orgánech dozoru:
 25. Obecným orgánem dozoru nad trhem v ochraně spotřebitele na vnitřním trhu podle zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole je Česká obchodní inspekce, kontakt - www.coi.cz - na této webové stránce je také uveden telefonický a faxový kontakt na Ústřední inspektorát ČOI a inspektoráty ČOI pro daný kraj, v souladu s územně správním uspořádáním ČR.

 Článek VIII - Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

 1. Záruční doba: U všech zboží kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 2. Prodávající může zákonnou dobu prodloužit. Délka prodloužené záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Pokud v záručním listě není vyznačena jiná záruční doba, platí lhůta 24 měsíců.
 3. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.,
 4. Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.
 5. Postup prodávajícího a kupujícího, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu, je blíže specifikován v Reklamačním řádu.
 6. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Objednáním zboží od prodávajícího potvrzuje seznámení se s obsahem uvedeného reklamačního řádu a všeobecných obchodních podmínek.
 7. Kupující může uplatnit reklamaci: a) poštou na adresu: JK Fashion(komerční prostor), Brno 635 00 ČR, odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (především doklad o koupi)
 8. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.
 9. K tomu, aby spotřebitel mohl uplatnit reklamaci vady zakoupeného výrobku stačí, když prokáže, že výrobek byl zakoupen u konkrétního prodejce a že je ještě v záruce. Není zákonem stanoveno, jakým dokladem to má prokázat. Prodávající nemůže odmítnout přijetí reklamace od spotřebitele, pokud tento je schopen prokázat, že vadný výrobek byl u prodávajícího zakoupen a je v záruční lhůtě.
 10. Reklamační řád je možné na požádání spotřebitele (nebo kupujícího majícího IČO), zaslat v elektronické nebo v listinné podobě na jím zvolenou adresu.
 11. Bližší podmínky záruky a jejich reklamací se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je zveřejněn na internetových stránkách internetového obchodu.

Článek IX - Informace o alternativním řešení sporu online (RSO) pro e-shop

 1. Prodávající tímto zároveň informuje zákazníky (kupující), že jakákoli svá práva a nároky si mohou vůči prodávajícímu uplatnit i v rámci alternativního řešení sporu.
 2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu.
 3. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
 4. Návrh může spotřebitel podat způsobem elektronickým prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 5. Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupující podnikatele. Řešení sporu probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a, jejichž spor má hodnotu vyšší než 600,- Kč. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 150,- Kč od kupujícího, na úhradu nákladů.
 6. Prodávající tímto zároveň informuje kupující, o možnosti individuálního podávání žádosti, návrhů, podnětů a pokusů o předjetí sporů elektronicky na emailovou adresu: fashion@jkfashion.cz

 

Článek X - Ochrana osobních údajů a soukromí

 1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jen GDPR. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa (pro doručení), IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, v svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 3. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze prodávajícím nebo jím určeným zpracovatelem. Třetím osobám bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele, v případě doručování zboží Českou poštou). V případě, že bude zboží doručováno kurýrní společností, Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail) budou poskytnuty - dopravci zvolenému kupujícím.
 4. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zprostředkovatele o vysvětlení.
 7. Kupující má zejména právo svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv písemně změnit či odvolat, a to elektronicky nebo písemně na adresu prodávajícího. Kupující má právo mimo jiné na opravu nepřesných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, na informace o seznamu osobních údajů, které o jím prodávající zpracovává a další práva uvedená v nařízení GDPR.
 8. Prodávající jako provozovatel informačního systému uvádí další informace ohledně zpracování osobních údajů ve zvláštní sekci uvedené na webové stránce. Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění, v jakém jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti. Znění Všeobecných obchodních podmínek je účinné od 1.10.2020.
Zpět do obchodu